top of page


תקנון תחרות בפייסבוק סימפלקס מפינג
1.מטרתו של תקנון זה הינו להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם תתנהל תחרות סימפלקס בעמוד הפייסבוק של סימפלקס מפינג (להלן – "זירת התחרות" ו- "התחרות", בהתאמה), אשר נערכת במסגרת מאמצי שיווק וקד"מ סימפלקס מפינג בע"מ (להלן - "החברה"), וזאת בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
2.תחילתה של התחרות ביום 11/08/2022 וסיומה ביום 18/08/2022 בשעה 23:59 (להלן - "תקופת התחרות").

3.התחרות וההשתתפות בה:
    3.1. בתחרות יכול להשתתף כל משתתף (להלן - "משתתף/ים") אשר ייכנס לזירת התחרות ויפעל בהתאם להנחיות שם.
    3.2 לצורך ההשתתפות בתחרות, יעשו לייק לעמוד, יספרו בתגובות מהו המקום הכי רומנטי בישראל ולמה? 
    3.3 המשתמש שכתב את התגובה המיוחדת ביותר יזכה בפרס כפי שמצוין בתקנון זה. התגובה המיוחדת ביותר תיקבע על ידי החלטתה הבלעדית של                  סימפלקס
    3.4 לסימפלקס מפינג הזכות לשתף את התגובה/הסטורי/פוסט בדף של סימפלקס מפינג בפייסבוק/באינסטגרם 
    תמונות/תיאורים/תגובות שישלחו לתא הדואר הפרטי לא ישתתפו בתחרות
    3.5 על פרסום התגובה להיות מפרופיל תקין ובעל תמונת פרופיל
    3.6 המשתתף הינו האחראי הבלעדי לתוכן המועלה על ידו לדף הפייסבוק של סימפלקס מפינגס. חברת סימפלקס מפינג איננה אחראית על התוכן המועלה      על ידי מי מהמשתתפים. אולם, לחברה הזכות (אך לא החובה) להסיר תוכן כאמור בסעיף 3.7 להלן מבלי שתחול כל אחריות עליה בהקשר זה.
    3.7 אין הגבלה על מספר הסטוריז/פוסטים ובתנאי שנעשו ע"י המשתתף ולא בא כוחו ואו באמצעים אלקטרוניים שונים ולא נלקחו ממאגרים ואו פעילויות          ישנות ואו מופעלים באמצעות רובוטים או תוכנות אוטומטיות.
    3.8 החברה שומרת לעצמה את הזכות לפסול משתתף אשר אינו פועל לפי כללי תקנון זה ו/או מבצע פעולות שיש בהם כדי להוות הפרה בכל דרך שהיא,          לרבות כפי שמפורט בסעיף 3.4, של כל דין או של זכות על פי דין. או אשר לדעתה פעילותו איננה משרתת את המטרה שלשמה נוצרה הפעילות.
    3.9 משתתף אשר נפסל לא יקבל על כך הודעה ממנהלי התחרות. למשתתף אין ולא תהא כל טענה משום סוג ו/או דרישה אחרת בקשר עם דבר הפסילה        ואינו זכאי לפיצוי ואו להסבר מדוע נפסל.
    3.10 לחברה תהיה הזכות לבקש מהמשתתף הוכחה לכך שפעל כשורה ( כגון בקשת צילומי מסך המתעדים את פעילותו).
    3.11 המשתתף נותן בזאת את הסכמתו לשימוש במידע האמור לצורך בחינת עמידתו בכללי התחרות, לצורך קיום התחרות וכן לצורך פרסום חומרים              שיווקיים של סימפלקס בכל מדיה, לצורך פרסום סימפלקס, מוצריה או התחרות. המידע ישמר בפייסבוק, אצל סימפלקס וספקיה בהתאם למדיניות                    הפרטיות   

    של סימפלקס המופיעה באתר החברה. אין חובה למסור מידע על פי חוק אולם אי מסירת מידע עלולה למנוע את ההשתתפות בתחרות.

4. זכייה ופרסים
    4.1 בתום תקופת התחרות, שופטי התחרות (כפי שיקבע ע"י סימפלקס מפינג) יבחרו משתתף אחד עפ"י שיקול דעתם הבלעדית של השופטים הראויים            ביותר לפרס, על סמך מקוריות, ייחודיות ויושרה.
    4.2 ההשתתפות בתחרות מהווה הסכמה לפרסום ו/או שימוש בכל תוכן המועלה, לרבות התמונה עפ"י שיקול דעתה של החברה, וכן הסכמה לפניה                  למשתתף בקשר לתחרות או למוצרי סימפלקס.
    4.3 זכויות בתוכן המועלה יהיו של המשתתף. המשתתף נותן בזאת זכות לסימפלקס להשתמש בתוכן שהעלה כאמור בתקנון זה לרבות לצרכי פרסום.              סימפלקס לא תהיה חייבת לתת קרדיט לכל תוכן (לרבות תמונה) שיספק המשתתף והמשתתף מוותר על כל זכות לקרדיט או זכות לקבל תמורה בקשר לכל     תוכן מוגן בזכויות יוצרים או קניין רוחני אחר.
   4.4 אין להעלות תוכן לא חוקי, שנוי במחלוקת, פוליטי או המפר זכות כלשהי של כל אדם לרבות זכויות קניין רוחני וזכויות פרטיות.
   4.5 המשתתף אשר יבחר ("הזוכה") יהיה זכאי לפרס הבא("הפרס"): מנוי אנליסט לכל הארץ לחודש (פרס אחד).
   4.6 אין החברה אחראית לכל אובדן ו/או נזק שעשוי להיגרם לזוכה בעת מימוש הפרס, והזוכה מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בעניין         זה. הפרסים ניתנים על בסיס “as is” ללא חובה מצד סימפלקס או כל צד שלישי לספק אחריות ושירות. ככל וקיימת חובה שכזאת בדין, האחריות והשירות         בקשר לפרסים ינתנו על ידי סימפלקס.
   4.7 לצורך מימוש הפרסים, שמות הזוכים יתפרסמו בעמוד הפייסבוק של החברה וכתגובה לפוסט בו תתפרסם התחרות. המשתתף נותן בזאת את הסכמתו     לשימוש האמור בשמו.
   נציגי החברה יצרו קשר עם הזוכה בתוך 10 ימי עסקים ממועד השארת הפרטים. מנת להודיע לו על דבר הזכייה, לאמת את הפרטים שנמסרו ולקבל את           הפרטים הנוספים הנדרשים לטובת קבלת הפרס.
   4.8 במידה ונציגי החברה לא יצליחו ליצור קשר עם זוכה במשך תקופה של 10 ימי עסקים מתום תקופת התחרות בהתאם לפרטים שמסר המשתתף, אזי         החברה תהא פטורה מהחובה למסור את הפרס הרלוונטי לאותו משתתף, הפרס יבוטל, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד החברה בקשר עם         הפרס. למרות האמור, החברה זכאית, לפי שקול דעתה הבלעדי, להאריך את התקופה בה היא תנסה לאתר את המשתתף הזוכה.
   4.9 מובהר בזה כי ככל שפרס כלשהו יהיה חייב במס, הרי שסכום המס יחול על הזוכה בפרס באופן בלעדי.
   לחברה שמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה, להחליף ו/או לשנות ו/או לבטל את פרסי המבצע, ובכלל זה את מועדי מימושו, ולהציע במקומם פרסים         חלופיים, או לבטלם כליל, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, ולזוכה לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגדה או כנגד מי מטעמה.
   4.10 יובהר, כי בשום מקרה לא יהיה רשאי זוכה לדרוש מאת החברה להמיר את הפרס בפרס אחר, או לקבלו בכול מחיר במידה ובוטל ואו נמצא כי                   המשתתף פסול מלקבלו.

שונות
   5.1  בהשתתפות בתחרות מאשר המשתתף, כי הוא מסכים לתקנון זה המופיע בדף הפייסבוק של סימפלקס מפינג.
   5.2 החברה תהא רשאית להאריך ו/או לקצר/ואו לבטל את תקופת התחרות על פי שיקול דעתה הבלעדי.
   5.3  החברה תהא רשאית לבטל את התחרות, בכל שלב שהוא, לרבות לאחר סיומה, מכל סיבה שהיא לרבות במידה וכמות המשתתפים בתחרות היתה                  נמוכה מ-30 משתתפים שונים ויחדניים, ואו בעקבות זיופים ופעילות זדונית אחרת ולמשתתפים לא תהינה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בגין                  ביטול התחרות כאמור.
   5.4  החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לתקן ו/או להוסיף ו/או לגרוע הוראות בקשר לתחרות.
   5.5  רשאים להשתתף בתחרות רק בגירים שעברו את גיל 18.
   5.6  עובדי סימפלקס מפינג אינם רשאים להשתתף בתחרות
   5.7  החברה פטורה בזאת מכל טענה או תביעה בכל הקשור לפעילות ולמהלכה, להוציא את התחייבות החברה למסור את המתנה למשתתפים אשר זכאים            לכך בהתאם לתקנון זה. אחריות החברה תהיה מוגבלת לסכום הפרסים בלבד. החברה לא תהיה חייבת בשום מקרה בדין נזקים עקיפים.
    5.8 מטעמי נוחיות בלבד התקנון נכתב בלשון זכר. האמור בו מתייחס לזכר ונקבה כאחד. האמור בלשון יחד – אף בלשון רבים במשמע.
    5.9 בכל מקרה של סתירה, ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות באמצעי התקשורת השונים,                  תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
    5.10 הדין החל הנו דין מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בין הצדדים בקשר למבצע זה תהא לבית                   המשפט המוסמך בעיר תל אביב.
    5.11 יובהר כי התחרות איננה נתמכת, ממומנת, מנוהלת או משוייכת לפייסבוק בכל דרך. לא תהיה למשתתף כל טענה כלפי פייסבוק בקשר לתחרות                       האמורה, והוא פוטר אותה מכל אחריות בקשר אליה.

bottom of page